ดาวน์โหลด
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 กิจการสภา
 การป้องกันการทุจริต
 ธรรมาภิบาล
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พ.ศ. 2561
 - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พ.ศ. 2562
 - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2563
 - สถิติการให้บริการ ภารกิจงานสวัสดิการสังคม รอบ 6 เดือน (ต.ค. 63- มี.ค. 64)
 - สถิติการให้บริการ จดทะเบียนพาณิชย์ 6 เดือน (ต.ค. 63- มี.ค. 64)
 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.บึงอ้อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th,buengor.sao@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology