ดาวน์โหลด
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 กิจการสภา
 การป้องกันการทุจริต
 ธรรมาภิบาล
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - 1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 - 2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 - 3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
 - 4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 - 5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th,buengor.sao@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology