ดาวน์โหลด
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 กิจการสภา
 การป้องกันการทุจริต
 ธรรมาภิบาล
 ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
 - ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
 - การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 - รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 - ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโป่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปี ๒๕๖๓
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th,buengor.sao@gmail.com,saraban@bungor.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology