โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นางสาววิยดา โนนม่วง
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร.0898459063
 
 
นางจิศราภรณ์ วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
เบอร์โทร.0806050895
 
นางสาวชโนทัย ลับสูงเนิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทร.0803569115
 
นางดวงใจ หอมสันทัด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร.0982987761
 
นางสาวอัญชลี คณิตศิลป์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร.0868680975
 
นางสาวปฏิญญา วัฒนประพันธ์
นิติกรปฎิบัติการ
เบอร์โทร.081 635 1994
 
นางสาว วิลาวัณย์ บุญคุ้ม
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
เบอร์โทร.0935165615
 
นางสาว ปานสุดา ชุมศรี
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
เบอร์โทร.0997204694
 
นายลำพูล จันทร์ทอง
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทร.0818789831
 
นายมงคล แจ้งไพร
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร.0957356319
 
นางสาวชญานิษฐ์ นวลพลกรัง
นักการภารโรง
เบอร์โทร.0611681745
 
นายมานิสย์ ปลอดสันเทียะ
พนักงานขับรถยนต์(รถขยะ)
เบอร์โทร.0991549115
 
นายบุญฤทธิ์ สนิทกูล
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร.0950280845
 
นายนัฐพงษ์ รอดผึ่ง
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร.0933572392
 
นายอรชน ช่วยงาน
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร.0840918459
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th,buengor.sao@gmail.com,saraban@bungor.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology