โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นางสาวสมรักษ์ กุศลการณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร.099-187 0564
 
 
นางสาวอรชร ครามสูงเนิน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เบอร์โทร.061-098 5447
 
นางสาวเข็มเพ็ชร วางขุนทด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เบอร์โทร.087-249 0422
 
นางสาว อรนภา นวลละออง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร.097-204 7577
 
นายพลวัต ช่วยงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร.065-274 7614
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th,buengor.sao@gmail.com,saraban@bungor.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology