สภาพทั่วไปของตำบล

    ตำบลบึงอ้อ  เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอขามทะเลสอ  กระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งยกฐานะ
เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537    เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  และให้โอนบรรดางบประมาณ  ทรัพย์สิน  สิทธิเรียกร้อง  หนี้ต่างๆ   และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลไปเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ

ที่ตั้งและขนาด
     อาณาเขตของตำบลบึงอ้อ  มีพื้นที่ทั้งหมด  51.79  ตารางกิโลเมตร  หรือ  32,369 ไร่  โดยตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอไปทางทิศเหนือ  ประมาณ  7  กิโลเมตร และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสมา  ระยะทางห่างจากจังหวัดประมาณ  32   กิโลเมตร   มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญได้แก่  ทางหลวงจังหวัดนครราชสีมา  หมายเลข  2068  ถนนโคกกรวด – โนนไทย  ซึ่งแยกจากเขตทางหลวงแผ่นดินสายมิตรภาพที่ตำบลโคกกรวด

อาณาเขต

ทิศเหนือ               ติดต่อ        ตำบลหนองสรวง , ตำบลพันดุง  อำเภอขามทะเลสอ
ทิศใต้                  ติดต่อ         ตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ
ทิศตะวันออก          ติดต่อ         ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ  และตำบลสีมุมอำเภอเมืองนครราชสีมา
ทิศตะวันตก            ติดต่อ         ตำบลโป่งแดง  อำเภอขามทะเลสอ และอำเภอสูงเนิน

เนื้อที่ 

ตำบลบึงอ้อ  มีพื้นที่ทั้งหมด  51.79  ตารางกิโลเมตร  หรือ  32,369 ไร่  แยกเป็น ดังนี้

พื้นที่ทำนา              จำนวน              11,446   ไร่
พื้นที่ทำไร่               จำนวน              19,606   ไร่
พื้นที่ทำสวน             จำนวน                   246    ไร่
พื้นที่อยู่อาศัย           จำนวน                   867    ไร่
อื่น ๆ                     จำนวน                   204    ไร่

ภูมิประเทศ    
สภาพภูมิประเทศของตำบลเป็นที่ราบสูง  ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย  มีอัตราการซึมของ น้ำสูงประสบปัญหาเรื่องน้ำและดินเค็ม  และไม่มี่ลำน้ำธรรมชาติไหลผ่าน


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th,buengor.sao@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology