โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เบอร์โทรศัพท์. 061 326 5972
 
 
นายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เบอร์โทรศัพท์. 089 578 3393
 

 
นายกาศ แดงสันเทียะ
ส.อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ 2 โทรศัพท์. 087 880 2776
 
นางสาวสมร ขึมสันเทียะ
ส.อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ 3 โทรศัพท์. 098 671 4492
 
นายสมบัติ จิตนอก
ส.อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ 4
 
นางพิกุล กิตติวราพล
ส.อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ 5 โทรศัพท์. 062 797 8553
 
นายวีระ เจิมขุนทด
ส.อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ 6 โทรศัพท์. 088 359 5986
 
นายธีรชัย ช่วยงาน
ส.อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ 8 โทรศัพท์. 061 207 1190
 
นายโสภณ โพธิ์ศรี
ส.อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ 9 โทรศัพท์. 085 662 9975
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th,buengor.sao@gmail.com,saraban@bungor.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology