โครงสร้างองค์กร
 
 
ฝ่ายการเมือง
 
นายมานพ ปลอดสันเทียะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
เบอร์โทรศัพท์. 089 845 8636
 
 
นายจำเนียร นาคขุนทด
รองนายก อบต.บึงอ้อ โทรศัพท์ 081 955 0884
 
นายประเสริฐ กฤษณะหมื่นไวย
รองนายก อบต.บึงอ้อ โทรศัพท์. 087 255 5223
 
นายวันชัย ลับสันเทียะ
เลขานุการนายก อบต.บึงอ้อ โทรศัพท์. 098 324 4414


ฝ่ายข้าราชการประจำ
 
นางสมจิตร ธรรมมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 086 460 3477
 
นางสาววิยดา โนนม่วง
หัวหน้าสำนักปลัด เบอร์โทร.0898459063
 
นางสาวสมรักษ์ กุศลการณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง เบอร์โทร.0991870564
 
นายอานนท์ โรจน์บูรณาวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง เบอร์โทร.0894252003
 
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th,buengor.sao@gmail.com,saraban@bungor.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology